Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.Dernek Tüzüğü

Enderun Özgün Eğitimciler

ENDERUN ÖZGÜN EĞİTİMCİLER DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

ADI, MERKEZİ, ŞUBELERİ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

 Adı    

MADDE 1: Derneğin adı ENDERUN ÖZGÜN EĞİTİMCİLER DERNEĞİ’ dir.                                     

Bu tüzükte dernek ENDERUN ÖZGÜN- DER’ kısa adı ile anılacaktır.

 Merkez ve Şubeleri

MADDE 2: Derneğin Genel Merkezi  İstanbul´dadır. Yönetim Kurulu kararı ile İstanbul içinde derneğin adresi değiştirilebilir, yurt içinde uygun görülen yerlerde şube ve  temsilcilikler açılabilir. Yurt dışında şube ve temsilcilik açılması genel kurul kararına bağlıdır.

 Amacı

MADDE 3: Ülkemizin mer’i mevzuatına uygun olarak örgün ve yaygın eğitimin her alanında hizmet veren eğitimcilerin ve din hizmeti veren müftü, imam- hatip , müezzin- kayyım ve kuran kursu  öğreticilerinin; milletimizin temel değerleri çerçevesinde birlik beraberlik ve dayanışmasını sağlamak, bunun için eğitim, tanıtım ve teşkilatlanma çalışmalarını yürütmek, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin,  ahlaki değerler çerçevesinde yetişmesini sağlamak, ülkemiz insanının eğitim ve buna bağlı olarak refah seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmak, hayırsever insanların birikimlerini eğitimle ilgili verimli alanlara yönlendirerek köklü ve kalıcı eğitim müesseseleri oluşturmak, bu alanda hizmet veren diğer dernekler ve vakıflarla yardımlaşmak için çalışır.

Çalışma Konuları ve Faaliyet Şekilleri

MADDE 4:

1. Dernek, başta öğretmenler olmak üzere, üniversite öğretim görevlileri ve öğretmen adayı üniversite öğrencileri yanında ;müftü,  imam-hatip ,müezzin , kuran kursu öğreticisi gibi eğitim ve din hizmetleri alanlarında topluma faydalı olmaya çalışan insanların bilgi birikimlerinin, entelektüel seviyelerinin ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi için eğitim, kurs, seminer, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenler.

2. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında eğitim faaliyetlerinde bulunur. Bu amaçla okul, dershane, etüt eğitim merkezi, muhtelif kurslar, ana okulu, kreş, ilkokul, orta okul, lise ve meslek lisesi, enstitü, yüksekokul, üniversite, ilim, eğitim, araştırma ve geliştirme merkezleri, hizmet içi eğitim merkezleri, kültür siteleri, konferans ve gösteri salonları, kütüphane, her türlü eğitici kurslar ve benzeri yerler açar ve işletir.

3.  Eğitimciler arasında sosyal kültürel ve sportif yarışmalar düzenleyerek onların çok yönlü gelişimine  katkı sağlar.

4. Amaca ulaşmak için mahalli ve uluslar arası konferans, panel, sempozyum, açıkoturum, yarışma, eğitim şurası, şenlik, anma günü, çok amaçlı kapalı salon toplantısı, seminer, sohbet, imza ve söyleşi günü, kitap kritik toplantısı, istişare toplantısı, yemekli toplantı, tarihi, turistik, kültürel gezi, tur, piknik ve ziyaret gibi organizasyonlar düzenler. Bu etkinlikleri gerçekleştirmek için kamu, özel kurum ve kuruluşlara ait sosyal mekânları ücretsiz veya kiralayarak kullanır.

5. Eğitimcilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına katkıda bulunmak için okuma ve oturma salonları açar. Maddi  desteğe muhtaç eğitimciler için sosyal yardım sandığı kurar, huzur evi, pansiyon ve misafirhane açar.

6. Eğitim alanında araştırma, inceleme, anket, telif, tercüme ve benzeri çalışmalar yapar ve yaptırır, elde edilen sonuçları medya ve diğer yollarla kamuoyuna duyurur. Bünyesinde rehberlik uzmanları, hukukçular bulundurarak rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verir.

 

7. Manevi değerlerimizin yayılması, yerleştirilmesi, genç kuşaklara aktarılması için tiyatro, piyes, sinema ve drama gibi etkinlikler hazırlar, sinema ve tiyatro kurar. Gazete, dergi, bülten, broşür, el ilanları, kitap, web siteleri gibi yayın organları kurar ve işletir. Sesli, görüntülü veya yazılı, bant, CD, DVD, film, videokaset, radyo, televizyon, sinevizyon, mültivizyon programları hazırlar ve yayımlar. Basın toplantıları düzenler.

8. Eğitim faaliyetlerinde başarı sağlayan, maddi katkıda bulunan, eser veren kişi ve kuruluşlara teşvik amaçlı ödül, belge, hediye ve plaket verir.

9. Yurt içinde ve yurt dışında kış ve yaz okulları, yaz kampları kurarak öğretmen ve öğrencilere eğitim ve dinlenme hizmetleri sunar.

10. Dernek, halkımızdan bağış toplayarak yurt içi ve yurt dışında lisans ve lisansüstü eğitim yapmak isteyen öğrencilere, ilkokul, orta okul  ve lise öğrencilerine burslar verir. Yurtdışında lisans ve lisansüstü eğitim yapmak isteyen öğrencilere burslar vererek, yurtdışında okumaları için üniversitelerle anlaşmalar yapar ve oralarda en iyi şekilde eğitim yapmalarına imkân sağlar.

11. Eğitimcilerin hayat standartlarını geliştirmek için projeler geliştirir, bakmakla yükümlü oldukları kişilere ve ihtiyaç sahibi öğrenci olan çocuklarına maddi destek sağlar. Aşevi ve yemek salonları kurarak muhtaçlara aş ve yemek dağıtır. Ramazan ayında iftar çadırları kurarak iftar yemekleri verir.

12. Eğitim mensuplarının ve muhtaç insanların sağlık problemlerine yardımcı olmak için dispanser, poliklinik, hastane, doğum evi, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler kurar ve mevcutlarla özel anlaşmalar yapar. Yurt içi ve yurt dışında sağlık taramaları yaparak koruyucu sağlık hizmetleri verir.

13. Dernek, amaçları doğrultusunda ilmi, hayri, ticari, sosyal ve kültürel müesseseler ile vakıflar kurabilir, ayrıca yurtiçinde ve yurtdışında diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler ve vakıflarla işbirliği yapabilir, bunlarla platformlar oluşturabilir.

14. Dernek, amaçları doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak ulusal ve uluslar arası benzer kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslar arası alanda birlikte çalışma yapabilir ve işbirliğinde bulunabilir, eğitim ve ilmi konularda toplantı ve konferanslar tertipler, kongre ve konferanslara katılabilir.

15. Gençliği tehdit eden ahlaki yozlaşma, uyuşturucu ve kumar gibi kötü alışkanlıklardan korumak için çalışmalar yapar ve yapılan çalışmaları destekler.

17. Derneğe bağış yoluyla gelir temin etmek için veya tanıtım amacıyla fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, kitlesel programlar ve benzeri sosyal ve kültürel etkinlikler yapar veya bu tür faaliyetlere katılır. Bu tür faaliyetlere ortak olur, destekleyici olur veya destekleyici bulur.

18. Taşınır ve taşınmaz mal bağışı kabul eder, satın alır, satar, kiralar, kiraya verir. Derneğe şartsız olarak bağışlanmış menkul ve gayrimenkul malları satar, takas eder, ipotek ettirir, işletir, her türlü inşaatı yaptırır ve dernek amaçları doğrultusunda kullanır.

19. İhtiyaç sahibi eğitimcilere, öğrencilere fakir ve muhtaçlara bedelsiz olarak dağıtmak üzere, gıda ve ayni yardımları kabul eder. Yardımların dağıtımını organize eder ve dağıtır. 

20. Eğitim çalışanlarına sünnet, nişan, düğün ve sair yardımlarda bulunur veya bunların merasimlerinin toplu organizasyonlarını yapar.

21. Dernek, vergi ve malî mevzuat esaslarına uyulması şartıyla, gerek görülen yerlerde her türlü iktisadî işletmeler açar, şirket kurar, şirketlere ortak olur.

22. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için yurttaşlardan, şirketlerden ve iş adamlarından her türlü aynî ve nakdî bağışı kabul eder ve onları en iyi şekilde değerlendirir.

23. Dernek 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmeyen, bağışlanmış, tarihi kıymeti olan, antika veya hatıra özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilmeyecek türdeki eşyaları, geliri dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarır.

24. Dernek çalışmalarında kullanılmak üzere her türlü araç gereç bağışını kabul eder, kiralar, satın alır, gerektiğinde satar, hizmette kullandığı özel araçların giderlerini karşılar, hizmetlerin haricinde ki boş zamanlarda makine ve araçları derneğe gelir getirmek maksadıyla kullanır, kullandırır. 

 İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK, FAHRİ ÜYELİK, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

 Üyelik

MADDE 5: Dernekler Kanunu´nun öngördüğü şartları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyen ve bu amaçlar doğrultusunda çalışmayı kabul eden eğitimciler, üniversite hocaları, öğretmenler ve tahsili itibarıyla eğitimci ve öğretmen olma vasfı taşıyanlar, eğitim faaliyetlerinde gönüllü hizmet verenler ile halka din hizmeti sunan müftü, imam-hatip, müezzin – kayyım, kur’an kursu öğreticisi olanlar derneğe üye olmak için başvurabilir. Derneğe üye olmak için, en az iki Genel Kurul üyesinin olumlu görüş bildirmesi ve tezkiyesi şarttır.

Derneğe üye olmak isteyenler üyelik başvuru formunu doldurarak derneğin genel merkezine veya ikamet edilen yere en yakın dernek şube yönetim kuruluna başvururlar.

 Genel Merkez kendisine intikal eden üyelik başvurularını değerlendirir, şartları uygun görülenleri üyeliğe kabul eder.

 Üyeliğe Kabul

MADDE 6: Genel Merkez ve Şube yönetim kurulları üyelik başvurularını 30 gün içinde karara bağlayarak ilgiliye tebliğ eder. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Genel Merkez ve şube yönetim kurulları üyelik başvurularını hiçbir gerekçe göstermeden reddedebilir. Şubeler, her ay sonunda üyeliğe kabul edilenleri üyelik başvuru formlarının birer sureti ile birlikte liste halinde Genel Merkeze bildirirler.

 Fahri Üyelik

MADDE 7: Dernek çalışmalarında hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişilere, İlmi ve fikri eserleriyle Talim ve Terbiyemize katkı ve hizmetleri bulunan kişilere, derneğe maddi ve manevi katkılarını esirgemeyen imkân ve ihsan sahibi kimselere, yazılı müracaatları veya Dernek Genel Başkanının teklifi üzerine Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile fahri üyelik sıfatı verilebilir. Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur. Fahri üyeler istedikleri takdirde derneğe aidat ve bağışta bulunabilirler.

 Üyenin Hak ve Görevi

MADDE 8: Dernek ile her bir üye arasında; kişisel özgürlük, kamu düzeni ve doğal ahlak kuralları çerçevesinde derneğe karşı yükümlülükler bulunmaktadır. Bunlar; Dernek amacını gerçekleştirmeye çalışma, dernek yönetim ve faaliyetlerine katılma, dernek düzenine uyma ve derneğe sadakat gibi kişisel nitelikli, üyelik aidatı, para ile değerlendirilebilen herhangi bir şey ve hizmetin yerine getirilmesi, dernek giderlerine katkı gibi mali nitelikli yükümlülüklerdir. Üye oy hakkını bizzat kullanmak zorundadır. Üyeler Genel Merkez Genel Kurulunda bu haklarını üyesi bulundukları şube genel kurullarında seçecekleri delegeler vasıtası ile kullanırlar.

 Üyelik Aidatı

MADDE 9: Giriş aidatı ve üyelik aidatı Merkez Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

 Üyelikten Çıkma

MADDE 10: Her üye; üyelikten çıkma isteğini bağlı bulunduğu şubeye, yazılı olarak bildirmek sureti ile dernekten çıkabilir. İstifa eden üye, birikmiş ve belirtilen tarihe kadar olan aidat borcunu ödemekle mükelleftir.

 Üyelikten Çıkarılma

MADDE 11:

a) Yazılı uyarıya rağmen aidat borcunu ödemeyen üye ile

Dernek organlarındaki görevini kötüye kullanma, Dernek içi barışı ihlal etme, Derneğe karşı hasmane tavır alma, Dernek amacını saptırma veya yozlaştırma, Dernek çalışmaları ile özel ve iş hayatında Derneğin manevi şahsiyetini rencide edici davranışlarda bulunma gibi hakkında üyelikten çıkarmayı gerektiren sebeplerden biri sabit olan üye Yönetim Kurulu´nun kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılır.

b) Üyenin itirazı halinde nihai karar Genel Kurul tarafından verilir.

 Üyelikten Çıkarılma Nedenleri

MADDE 12:

a) Dernek amacına aykırı söz, fiil ve davranışlarda bulunmak,

b) Dernek Genel Merkez ve şube yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket etmek,

c) Üyelik yükümlülüklerini yerine getirmemek,

d) Dernek üyesi olma sıfatıyla bağdaşmayacak nitelikte yüz kızartıcı tavır ve davranışlar içerisinde bulunmak,

e) Dernek faaliyetlerini ağır bir şekilde aksatmak.

 Üyeliğin Düşmesi

MADDE 13: Aşağıdaki hallerde üyelik, kendiliğinden düşer:

a) Üyenin ölmesi,

b) İstifa etmesi,

c) Üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması,

d) Üyelik aidatının yazılı bildirime rağmen 30 gün içinde ödenmemesi.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GENEL MERKEZ, ŞUBE, TEŞKİLAT VE ORGANLARI

BİRİNCİ KISIM

 Dernek Organları

MADDE 14: Dernek organları üç yıl için seçilir. Derneğin Genel Merkez Organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

d) Danışma Kurulu

 Dernek Genel Kurulu

MADDE 15: Dernek Genel Kurulu; derneğin en yetkili organı olup genel merkez üyeleri ve şube delegelerinden oluşur. Şube genel kurulları, her on beş üyeye karşılık bir genel merkez delegesi seçer; ancak üye sayısı fazla olsa da şubelerin genel merkez delege sayısı beşi geçemez.

Şube başkanı genel merkez genel kurulunun tabii üyesi olacağından buradaki hesaba dahil edilmez.

Genel Kurul Toplantıları

MADDE 16: Merkez Genel Kurul toplantıları, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlüdür.

a) Olağan Toplantı: Olağan Genel Kurul Toplantıları en geç üç yılda bir Nisan ayında Genel Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine dernek Genel Merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

b) Olağanüstü Toplantı: Genel Merkez Yönetim veya Denetim kurulunun veya genel merkez üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanır.

 Yönetim kurulu, usule uygun olarak kendisine gelen bu talebin geliş  tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde olağanüstu genel kurulu toplantıya çağırmak zorundadır.

MADDE 17: Genel Merkez Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü saati, yeri ve Genel Kurul gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantıları, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 Toplantı Gündemi

MADDE 18: Genel Kurul gündemi, Genel Merkez Yönetim Kurulu´nca oluşturulur. Genel Kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür; ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az beşte biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme eklenmesi zorunludur.

Olağanüstü toplantılar; Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını talep edenlerin dilekçelerinde belirttikleri gündem ile yapılır.

 Toplantı Yeter Sayısı

MADDE 19: Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz. Ancak bu takdirde toplantıya katılan üye sayısı, dernek Genel Merkez Yönetim ve Denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz. Kararlar, her iki toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir. Ancak tüzük değişikliği veya derneğin feshi kararı,   toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

 Toplantının Yapılışı

MADDE 20: Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Genel Merkez Yönetim Kurulu´nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. 19. maddede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Genel Başkan veya görevlendireceği Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yürütmek üzere bir divan başkanı bir başkan vekili ve iki kâtip üye seçilir. Toplantının yönetimi ve güvenliği divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karar bağlanması ile sonuçlandırılır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile kâtip üyeler tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgenin korunmasından ve yeni seçilen Genel Merkez yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 Genel Kurulda Oy Verme

MADDE 21: Genel Kurulda ancak 15. maddede gösterilenler oy kullanabilirler. Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır.

 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 

MADDE 22:

a) Dernek organlarını seçmek,

b)  Dernek tüzüğünü değiştirmek,

c)  Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunun faaliyet ve hesaplarını ibra etmek,

d)  Genel Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e)  Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına, amaç birlikteliği olan derneklerle federasyon oluşturulmasına karar vermek,

f)  Derneğin feshine karar vermek,

g)  Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatın yapılmasını öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek,

Genel Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 23: Derneğin işleri ve idaresi; Dernek Genel Kurulunca seçilecek 9 asıl,9 yedek üyeden oluşan Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Dernek organlarına seçilenler genel kurulu izleyen otuz gün içinde vazife taksimatı yaparak, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeler mülki idare amirliğine bildirilir. Merkez Yönetim Kurulu bu görev taksiminde:

a)  Genel Başkan

b)  Genel Başkan Yardımcısı

c)  Genel Başkan Yardımcısı

d)  Genel Başkan Yardımcısı

e)  Genel Sekreter

f)   Genel Muhasip

g)  Üye

h)  Üye

ı)   Üye  seçer.

Genel Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı

MADDE 24: Genel Merkez Yönetim Kurulu ayda bir olağan, Genel Başkanın çağrısı üzerine de olağanüstü toplanır. Asıl üyeliklerde boşalmalar olursa, yerlerine yedek üyeler arasından birisi asıl üyeliğe getirilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı yedek üyelerin de asıl üyelik sıfatını kazanmaları sonrasında asıl üye tam sayısının yarısının altına düşmesi halinde 16. maddenin b fıkrası işletilir.

 Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 25:

a)  Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunlar uygulamak,

b)  Derneğin çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek,

c)  Dernek Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

d)  Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak,

e)  Yurt içinde şubelerin kurulması ve kapatılması ile ilgili kararları almak ve uygulamak,

f)   Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçe tasarılarını hazırlamak ve kayıtlarını yürütmek,

g)  Gerekli gördüğü konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar kurmak veya kaldırmak,

h)  Dernek işlerini yürütmek üzere üyelerden bir veya bir kaçına görev ve yetki vermek,

i)   Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon ve kurulların işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

j)   Dernek adına dava açmaya karar ve yetki vermek,

k)  Çalışmaları daha verimli düzeye çıkarmak için görüşmelerde bulunmak üzere; Şube Başkanları ve Bölge Toplantıları düzenlemek,

l)   Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Başkanları, Bölge Toplantıları ve Danışma Kurulu toplantılarını ülkenin herhangi bir yerinde yapmaya karar vermek,

m) Dernek hizmetlerinin yürütülebilmesi için personel istihdamına ve hizmet alımlarına karar vermek,

n)   Genel Merkez Danışma Kurulu üyelerini tespit etmek,

o)   Kanunlardan, tüzüklerden, hazırlanacak iç yönetmeliklerden ve Genel Kurul kararlarından doğan başka her türlü çalışmaları yapmak.

 Merkez Denetim Kurulu

MADDE 26: Genel Merkez Denetim Kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler kendi aralarında bir başkan seçerler. Denetim Kurulu 6 ayda bir toplanır. Asıl üyeliklerde boşalma olması halinde yedek üyelerden biri asıl üyeliğe getirilir.

 Denetim Kurulunun Görevleri

MADDE 27: Denetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a)  Derneğin hesaplarını ve bununla ilgili işlemler en az altı ayda bir denetlemek ve eksiklikleri yazılı olarak Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek,

b)  Dönem içinde dernek hesapları, faaliyetleri ile yeni döneme ait bütçe hakkındaki görüşlerini, dilek ve temennilerini bir raporla Genel Kurula sunmak,

c)  Gerekli hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

d)  Mevzuatta belirtilen diğer görevleri yapmak.

 Merkez Danışma Kurulu

MADDE–28: Derneğin amaç ve çalışmalarına katkıda bulunabilecek eğitimci, ilim, siyaset, iş, kültür, sanat, edebiyat ve entelektüel kimliği ile temayüz etmiş 20 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur, Üyeleri ile çalışma esas ve usulleri Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.

 İKİNCİ KISIM

ŞUBE

 MADDE 29-

A: Şubelerin Kuruluşu: Yurt içinde şube kuruluşuna yönetim kurulu, yurt dışında ise Genel Kurul karar verir. Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yetkili kılınan en az 3 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin bağlı bulunduğu en büyük mülki amirliğe yazıyla başvurulur. Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi ve yeri, mesleği, ikametgâhı ve tabiiyeti ile şube adresinin bildirilmesi ve dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgesinin eklenmesi şarttır. Yeni açılan şubeler, en geç altı ay içerisinde kendi genel kurullarını toplar ve organlarını oluştururlar. Faaliyetlerine son verilen şubelerin mal varlıkları, defterleri ve sair evrakı Dernek Genel Merkezine zimmetle devir ve teslim edilir.

B: Şubelerin görev ve yetkileri: Dernek Şubeleri derneğin faaliyetlerinin yürütülebilmesi için derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimidir.1. Şubeler, yasa ve tüzük hükümleri uyarınca Genel Merkeze bağlı, hak ve varlığı dernek bünyesine dâhil, bulunduğu il ve ilçe sınırları içersinde Dernek Tüzüğü´nde belirtilen amacın ve çalışma konularının gerçekleşmesi için telkin, tanıtma, eğitim, teşkilatlanma ve müesseseleşme konuları doğrultusunda kendi Yönetim Kurulu kararı ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevlidir.

2. Kanun, yönetmelik, tüzük ve genel merkez talimatları dışında yapılan bütün iş ve işlemlerde, görev kusurundan kaynaklanan cezalarda temsil, idare, tasarruf yetkileri yalnız şube yöneticilerini bağlayıcı olup, dernek merkez tüzel kişiliğini bağlayıcı muamele yapılamaz.

Şubelerin basına ve kamuoyuna demeç vermesi ,yazılı ve sözlü açıklama yapması genel merkez iznine tabidir.

3. Şubeler, Müessese kurmak, gayrimenkul alım satımı, bağış, ipotek ve benzeri muameleler, inşaat, gelecek yıllara cari taahhüt işlerinde Merkez Yönetim Kurulundan yetki alarak bu işleri görürler.

4. Şubeler, kendi iş ve işlemleri ile ilgili hususlarda ilgili hukuk daireleri nezdinde dava açabilir, açılan davayı takip edebilir, avukat tutabilir,  davalardan feragat edebilir, kabul, sulh veya ibra yoluna gidebilir.

5. Şubeler, Tahmini Bütçe tasarılarını, Genel kurul toplantısının yapılacağı aydan iki ay evvel Merkez Yönetim Kuruluna gönderir ve Merkez Yönetim kurulunca tasvip veya tadil edilen hali ile Şube Genel Kuruluna sunarlar.

6.   Şubeler, Dernekler Kanununa, Dernek tüzüğü ve yönetmeliklere göre tuttukları defterleri, alındı belgelerini, fatura ve sair evrakları yasal süreleri müddetince saklayıp teftiş ve kontrol için hazır bulundururlar.

7.  Şubeler, Genel Merkezin rapor verme, her türlü bilgi edinme taleplerini yerine getirirler. Dernek Genel merkezince alınan kararlarla ilgili işlerin şube sınırları içinde uygulanmasını temin ederler.

8.  Şube organları, yardımcı kurul ve komisyonları, çalışmalarını Genel Merkez organlarının, yardımcı kurullarının ve komisyonlarının çalışma esaslarına uygun olarak yürütürler.

9. Şubeler, Genel Merkezin eğitim, tanıtma, teşkilatlanma, dağıtmasını istediği dergi ve tanıtım malzemeleri ve bunlar için tahakkuk edecek üretime katkı paylarını ödeme gibi konularda vereceği bütün görevleri ivedilikle yerine getirirler.

 Şube organları 

MADDE 30:

a. Şube genel kurulu,

b. Şube yönetim kurulu,

c. Şube denetim kurulu,

 Şube Genel Kurulu

MADDE 31: Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube genel kurulu, şube yönetim kurulu ve denetim kurulunun asıl ve yedek üyeleri ile Dernek Genel Merkez Genel Kurul delegelerini seçer. Seçim gizli oy ve açık tasnif ile yapılır. Şubeler genel kurul toplantılarını, Dernek Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihten iki ay öncesine kadar bitirmek zorundadır.

 Şube Yönetim Kurulu

MADDE 32: Şube yönetim kuruluna, şube genel kurulu tarafından üç yıl görev yapmak üzere 7 asıl ve 7yedek üye seçilir. Şube Yönetim Kurulu seçimi takip eden yedi gün içinde toplanıp kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir muhasip ve bir üye seçer.

Şube yönetim kurulları ayda bir olağan, gerekli hallerde de şube başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Herhangi bir yönetim kurulu üyesinin görevden ayrılması halinde yedek üyelerden biri yönetim kuruluna çağrılır. Şube yönetim kurulları tüm çalışmalarını tüzük, Genel Kurul ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür.

 Şube Sekreteri – Muhasibi

MADDE 33: Sekreter şubenin bütün yazışma işlerini yürütür. Muhasip, şubenin idari ve mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar.

 Şube Denetim Kurulu

MADDE 34: Şube denetim kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler, kendi aralarından bir başkan seçer. Şube denetim kurulu altı ayda bir toplanır. Toplantılara şube denetim kurulu başkanı başkanlık eder. Şube denetim kurulu asıl üyeliğinde boşalma olması durumunda yedek üyelerden biri asıl üyeliğe getirilir.

 Şube Denetim Kurulunun Görevleri

MADDE 35: Şube denetim kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a) Şubenin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az 6 ayda bir denetlemek ve eksik veya yanlış hususları şube yönetim kuruluna raporla bildirmek,

b) Dönem içindeki dernek hesapları ve faaliyetleri ile genel dilek ve temennileri ve yeni döneme ait bütçe hakkındaki görüşlerini bir raporla şube genel kuruluna sunmak,

c) Gerekli hallerde şube genel kurulunu toplantıya çağırmak,

d) Mevzuatta belirtilen diğer görevleri yapmak.

  Şubenin Dernek Genel Merkezi ile İlişkileri

MADDE 36: Şube, kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda Genel Merkez Yönetim kurulunun denetimine tabidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, şube genel kurulu ile yönetim kurulunun yasalara, dernek tüzük ve şube yönetmelik hükümlerine aykırı bulduğu kararlarını gözden geçirip uygun kararlar almasını şubeden talep eder ve şubeler bu talebi yerine getirmek zorundadırlar. Şubeler yıllık bütçelerinin % 15´ini takip eden yılın Ocak, Şubat, Mart aylarında 3 eşit taksit halinde Genel Merkeze gönderirler.

 Temsilcilik Açmak

MADDE 37: Genel Merkez Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyulan yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yurtiçinde veya yurtdışında temsilcilik veya lokal açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararı ile temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER VE ZORUNLU DEFTERLER

 Defter ve Kayıtlar

MADDE 38: Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin Noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur. Genel Merkez ve şubelerde tutulacak defterler şunlardır.

a) Üye Kayıt Defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, verecekleri aidat miktarları ve diğer bilgileri yazılır.

b) Karar Defteri: Kararlar tarih ve numara sırasıyla yazılır ve imzalanır.

c) Evrak Defterleri: Gelen ve Giden evraklar tarih ve numara sırasıyla kaydedilir.

d) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

e) Demirbaş Defteri: Demirbaş eşyaların kayıt ve takipleri yapılır.

f)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Makbuzların kayıt ve takipleri yapılır.

 Gelirler ve Mallar

MADDE39: Derneğin gelirleri; üye aidatları, ayni ve nakdi bağışlar, dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenecek çekilişler, kermesler, müzayedeler, temsil, konser, spor yarışmaları, konferanslar, takvim, ajanda, kimlik belgesi, temsil gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, derneğe ait işletmelerden gelecek paylar, bağışlanan veya vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması, kiraya verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler, yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, her türlü yerli kamu tüzel kişi ve kuruluşlardan, mülki amirliğe bildirimde bulunarak yabancı her türlü gerçek ve tüzel kişiden, uluslar arası kuruluşlardan alınacak her türlü nakdi ve ayni yardımlardan ibarettir.

 Borçlanma Usulü ve Harcamalar

MADDE 40: Dernek adına yürütülen faaliyetlerde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Olağanüstü durumlarda dernek amaçları doğrultusunda harcama yapma zorunluluğu doğduğu takdirde, bütçedeki ödeneklere bağlı kalınmaksızın harcama yapmaya ve bütçede değişiklik yapmaya Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Ancak bu durum toplanacak ilk Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulur.

 Gelir ve Giderde Usul

MADDE41: Dernek gelirleri alındı belgeleriyle toplanır ve giderleri, harcama belgeleriyle yapılır. Banka tarafından düzenlenen hesap belgesi ve hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin saklama süreleri özel kanunlarda gösterilenden daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Dernek paraları, dernek adına bankalarda açılacak hesapta saklanır. Dernek 
kasasında saklanacak para miktarı hususunda,“Dernek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

 Derneğin İç Denetim Şekilleri

MADDE 42: Derneğin iç denetimi, Denetim Kurulu tarafından yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir Bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

 Derneğin Feshi

MADDE43: Derneğin feshine Dernek Genel Kurulu karar verir. Genel Kurul tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde kurula katılma hakkı bulunanların üçte ikisinin katılımı ile toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz, Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Mahkeme kararı ile fesih ise, Kuruluş esnasında tüzük veya evraklarda yazı ile bildirilen eksikliklerin 30 gün içerisinde giderilmemesi, Olağan Genel Kurul toplantınsın normal süresinde yapılamamsı ve ihtara rağmen 3 ay içerisinde gerçekleştirilmemesi halinde mahalli, mülki amirin Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatı ve savcının asliye hukuk mahkemesinde fesih davası açması suretiyle meydana gelen fesihtir.

 Fesih Sonunda Malların Tasfiyesi

MADDE 44: Derneğin feshine karar veren Genel Kurul, dernek mallarının tasfiyesi için mevcut Genel Merkez Yönetim Kurulunu görevlendirir, Genel Merkez Yönetim Kurulu, dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar. Alacaklarını alır, borçlarını öder. Kalan taşınır-taşınmaz mallar ve nakit meblağ İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfına  devredilir.

 Tüzükte Belirtilmeyen Konular

MADDE 45: Bu tüzükte belirtilemeyen konularda Dernekler Kanununa ve ilgili diğer mevzuata göre hareket edilir.

 Kurucular

Madde 46: 

 A- Kurucular: 

Hasan uyar

Şükrü Koç

Raif Nas

Bekir Dilekçi

Mehmet Dağ

Mehmet Ali Işık

İdris şekerci